Ανακοίνωση: Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα_25.06.2021

Ανακοίνωση: Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα_25.06.2021

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 25.06.2021 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση την 25.06.2021, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:


(1)  Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.

(2)  Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.

(3)  Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

(4)  Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη , εκτελεστικό μέλος.

(5)  Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(6)  Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, να εκχωρήσει σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.


Ασπρόπυργος, 25.06.2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο