Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού EUROPEAN STEEL_04.04.2003

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού EUROPEAN STEEL_04.04.2003

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον μέτοχο της εταιρίας μας EUROPEAN STEEL SA, ότι:

Η εταιρία European Steel SA μέτοχος της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά ποσοστό 28,414%, με δικαίωμα ψήφου 28,067%, την 02/04/2003 σύναψε σύμβαση ενεχύρασης, που παρέχει δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των Κινητών Αξιών, οχτακοσίων πενήντα χιλιάδων (850.000) μετοχών υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς με αποτέλεσμα το δικαίωμα ψήφου της εταιρίας να μειωθεί κατά 4,798% και να διαμορφωθεί σε 23,269%.