Αποφάσεις Γ.Σ. της 25ης Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Γ.Σ. της 25ης Ιουνίου 2021

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 25.06.2021 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2020.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, και απαλλάχθηκαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

4. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν4548/2018.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

6. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (συμβουλευτική ψήφος), χωρίς καμία παρατήρηση, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2021.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

8. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2021, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Μανιάτης Αντώνιος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

9. Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσίασε τον Ετήσιο Απολογισμό πεπραγμένων.

10. Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 25.06.2023, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, ως εξής:

  • Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
  • Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
  • Πελαγία Μπήτρου συζ. Παναγιώτη (το γένος Ιωάννη Σαμιώτη)
  • Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
  • Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου – ανεξάρτητο μέλος
  • Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου – ανεξάρτητο μέλος[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

11. Αποφασίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης επιτροπής αποτελούμενης από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα τρίτο μέλος, που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει αυτό αναθεωρηθεί. Στη συνέχεια εξελέγησαν ως μέλη της επιτροπής τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, ήτοι η κα Χαρίκλεια Δαλέτζα και ο κος Πρόδρομος Γεωργιάδης, ενώ ως τρίτο μέλος εξελέγη ο κος Νικόλαος Ασημομύτης. Αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ., παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Χορηγήθηκε άδεια του άρθρου 98 Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


Ασπρόπυργος, 25.06.2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο