Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_04.06.2021

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_04.06.2021

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 – 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000

 

_________________________________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.

Διάθεση κερδών.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018)

Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020  και προέγκριση της προκαταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021.

Ετήσιος Απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, προ της λήξης της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής της Εταιρείας στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.4706/2020.

Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Χορήγηση άδειας του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας.

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4548/2019, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

 

Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής.

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 128 του ν. 4548/2018)

 

Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρείας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

 

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ltsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Λυκούργος Τσουμάκος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: ltsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr).

 

III. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2021, (καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ’ αναβολής συνεδρίαση αυτής), μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και του Νόμου.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τηλεδιάσκεψη παρακαλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία για την πρόθεσή τους αυτή μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής, σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι και τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο μέχρι την 22α Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00) με συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.bitros.gr). Η δήλωση συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, είτε σε έντυπη μορφή στην Έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής (υπόψιν τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων), είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ltsoumakos@bitros.gr.

 

Μετά τη διαπίστωση της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου βάσει των στοιχείων που συμπληρώνονται στη δήλωση συμμετοχής, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο μέτοχος οι απαραίτητες οδηγίες, σύνδεσμοι και κωδικοί ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Ανακριβής ή ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση.

 

Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, παρακαλείται να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο ψηφοφορίας (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr), να το υπογράψει με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής του ως συνημμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ltsoumakos@bitros.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Λυκούργος Τσουμάκος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: ltsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr).

 

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018)

 

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

 

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

3) Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρoφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

 

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018», καθώς και τα έντυπα για την εξ αποστάσεως συμμετοχή ή την εκ των προτέρων ψήφο θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνος κος Τσουμάκος Λυκούργος, τηλ. επικοινωνίας: 210-5509000, ηλεκτρονική διεύθυνση: ltsoumakos@bitros.gr & metoxologio@bitros.gr.

 

VI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr

 

Ασπρόπυργος, 03/06/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

_________________________________

 

Συννημένα Αρχεία της ανακοίνωσης Πρόσκλησης ΓΣ