Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_24.09.2020

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_24.09.2020

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»), σε συνέχεια των από 08.05.2019, 09.05.2020 και 23.09.2020 Ανακοινώσεων, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα κάτωθι:


Ι. Την 23/09/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων, για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΣΙΔΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι:


(α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ της 25ης Μαΐου 2020, ανέρχεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο που ορίστηκε σε συνολικό ποσό € 8.005.571,80, ήτοι € 2,35766154476769 ανά μετοχή.


(β) Η καθαρή θέση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (στο εξής «τα Περιουσιακά Στοιχεία»), τα οποία θα εισφερθούν σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4548/2018, για την πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, αποτιμήθηκε κατά την 31.12.2019 στο ποσό των € 9.502.643,48 βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, λόγω της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων διαμορφώθηκε την 31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton.


ΙΙ. Την 23/09/2020 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση στην ΣΙΔΜΑ των Περιουσιακών Στοιχείων, τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, λόγω εισφοράς σε είδος προς κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., για την απόκτηση ποσοστού 25% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΣΙΔΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπό (α) και (β).


ΙΙΙ. Την 23/09/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ εξουσιοδότησε διοικητικά στελέχη για την υπογραφή του συμφωνητικού μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αφορούν την εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων έναντι τίτλων μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και της ΣΙΔΜΑ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.