Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_23.09.2020

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_23.09.2020

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. («Εταιρεία»), σε συνέχεια προηγούμενων από 08.05.2019, 16.04.2020 και 23.07.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της -ομοειδούς δραστηριότητας της τελευταίας- εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων (εφεξής η «Συναλλαγή»).


Η Συναλλαγή αποτελεί τμήμα της συμφωνίας για τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των δύο εταιρειών, η οποία συνήφθη μεταξύ των προαναφερθεισών εταιρειών, των βασικών τους μετόχων και των πιστωτριών τους Τραπεζών με το από 08/05/2019 Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου (MoU), το οποίο τροποποιήθηκε με το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Η Εταιρεία είχε δεόντως ενημερώσει το επενδυτικό κοινό τόσο για την υπογραφή του MoU όσο και για την τροποποίησή του.


Πραγματοποιώντας το πρώτο τυπικό βήμα για την υλοποίηση της Συναλλαγής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ την 25η Μαΐου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των μετοχών της ΣΙΔΜΑ μετά την αύξηση, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της ΣΙΔΜΑ, με εισφορά σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.


Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΣΙΔΜΑ ακολούθησε έγκριση της προκύπτουσας από τη Συναλλαγή συγκέντρωσης από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.


Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, θα καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ εισφέροντας στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η καθαρή θέση των οποίων την 31.08.2020 ανέρχεται σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22/09/2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας “Grant Thornton”.


Θα ακολουθήσει η αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού των δύο εταιρειών (ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και ΣΙΔΜΑ) κατά τους όρους του προαναφερθέντος MoU.


Η υλοποίηση της Συναλλαγής και της ευρύτερης συμφωνίας, στην οποία η Συναλλαγή εντάσσεται, αναμένεται να έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις στην Εταιρεία:


Μειώνεται σημαντικά ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, λόγω της εισφοράς στη ΣΙΔΜΑ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της δραστηριότητας με το μεγαλύτερο ιστορικά κύκλο εργασιών (για λεπτομερέστερη ενημέρωση επί της μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας που επιφέρει η Συναλλαγή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019, στις οποίες παρουσιάζονται διακριτά τα μεγέθη των συνεχιζομένων και των διακοπτομένων δραστηριοτήτων).


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας) αποκτά συμμετοχή 25% σε μια εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία (ΣΙΔΜΑ), ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της οποίας, μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, θα προσεγγίζει τα €150 εκ. Η εταιρεία αυτή, η οποία θα μετονομαστεί σε ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά της κατεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, διαθέτει παρουσία μέσω θυγατρικών εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής και την Κύπρο. Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι, μετά τη Συναλλαγή και την επακόλουθη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η ΣΙΔΜΑ θα έχει σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και επαρκή χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, η οποία θα της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί πλήρως την αναμενόμενη επιτάχυνση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας που θα τροφοδοτήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.


Η υλοποίηση της συμφωνημένης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα έχει ως αποτέλεσμα την χρηματοοικονομική της εξυγίανση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.