Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 31.12.2019 (ΧΡΗΣΗ 2018)_04.08.2020

Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 31.12.2019 (ΧΡΗΣΗ 2018)_04.08.2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΘΕΜΑ ΓΣ : Ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου


Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και του εγκεκριμένου, από το Δ.Σ., Κανονισμού Λειτουργίας της. Σκοπός της , ως διαρκής επιτροπή του ΔΣ, είναι να συνδράμει το ΔΣ στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας αποτελείτο από τους κ.κ.

Γ.Μπήτρο (Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ),

Κ.Καλαβρό (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ),

Κ.Καστρινάκη (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ).

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε μια φορά, στις 17/04/2019. Στην εν λόγω συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και ο Διευθυντής Λογιστηρίου της εταιρίας.


Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου αφορούσε :


την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων για την χρήση του 2018

τις συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για θέματα αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας

τον απολογισμό του Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων της χρήσης 2018, τα σημαντικότερα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και την εξέλιξη υλοποίησης τους από τους ελεγχόμενους,τα ετήσια στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις προτάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου τον προγραμματισμό (πλάνο) Εσωτερικών Ελέγχων του 2019 και την πορεία υλοποίησης του.