Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_23.07.2020

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_23.07.2020

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 23/07/2020 και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος Αριθμός 83(Ι)/2014), αποφάσισε ότι η πράξη συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από τη ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που συνίστανται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων (η «Συγκέντρωση») είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.


Κατόπιν τούτου, δεν εκκρεμεί η έγκριση της Συγκέντρωσης από αρμόδια αρχή προστασίας του ανταγωνισμού άλλης χώρας.