Ανακοίνωση σχετικά με επιχειρηματικές εξελίξεις_21.07.2020

Ανακοίνωση σχετικά με επιχειρηματικές εξελίξεις_21.07.2020

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στις 21/07/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 716/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 08/05/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία  «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «ΣΙΔΜΑ ΑΕ» στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων. Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά διανομής πλατεών χαλυβουργικών προϊόντων και την αγορά διανομής επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.