Ανακοίνωση: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα_29.06.2020

Ανακοίνωση: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα_29.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


29.06.2020


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 26.06.2020 με διετή θητεία, συνήλθε σε συνεδρίαση την 26.06.2020, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:


(1)      Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.


(2)      Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.


(3)      Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.


(4)      Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη, κλινική ψυχολόγος, μη εκτελεστικό μέλος.


(5)     Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 


(6)     Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 


(7)     Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος. 


 Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, να εκχωρήσει σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.


Περαιτέρω, κατά την ως άνω συνεδρίαση και κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 26.06.2020 να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:


1.     Γεώργιο Μπήτρο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


2.     Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


3.     Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου, μη εκτελεστικό μέλος.


Η εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.


Ασπρόπυργος, 29.06.2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο