Αποφάσεις Γ.Σ. της 26ης Ιουνίου 2020

Αποφάσεις Γ.Σ. της 26ης Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση


Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2020


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26.06.2020 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2019.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, και απαλλάχθηκαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


4. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.


5. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και ψηφίστηκε, χωρίς καμία παρατήρηση, η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.


Σημείωση: Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2020.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


7. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2020, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


8. Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσίασε τον Ετήσιο Απολογισμό πεπραγμένων για την χρήση 2019.


9. Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 26.06.2022, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ως εξής:


(1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη,


(2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη,


(3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη,


(4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη,


(5) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος.


(6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, ανεξάρτητο μέλος.


(7) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


10. Αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η Επιτροπή θα είναι επιτροπή του Δ.Σ., αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ., παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις παραπάνω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.


[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]


Ασπρόπυργος, 29.06.2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο