Ανακοίνωση_13.03.2003

Προκειμένου να συμβάλλουμε στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας:


1. Η συνεχής και εντατική επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου την τελευταία διετία, επιβάρυνε με υψηλές συνολικές αποσβέσεις ποσού 5.096.599 € το 2002 και ποσού 4.551.159 € το 2001, οι οποίες αποτελούν και την κύρια αιτία διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων των χρήσεων αυτών. Η πορεία όμως των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, έχει αναστραφεί θεαματικά (τα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας καθαρά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 884% και διαμορφώθηκαν στα 1.985.495 € το 2002 έναντι των 201.678 € της προηγούμενης χρήσης), και αναμένεται κατά τη χρήση του 2003 να βελτιωθούν ακόμα περαιτέρω.


2. Τα αποτελέσματα, άλλωστε, της χρήσης 2002, επιβαρύνθηκαν από διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων ύψους 590.626 € και από αποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών χρήσεως 2000 κατά 780.707 €, με συνέπεια να διαμορφωθούν μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας σε –496.683 €. Συνεπώς, το αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος της χρήσης του 2002, χωρίς τις επιβαρύνσεις κονδυλίων προηγουμένων ετών, ήταν θετικό.


3. Εκτιμάται, ότι κατά τη χρήση 2003, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 15%, σε σχέση με το 2002 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης προ φόρων αποσβέσεων και τόκων θα συνεχίσουν την θετική τους πορεία, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας θα βελτιωθούν σημαντικά με συνέπεια η χρήση να είναι κερδοφόρα.


4. Σχετικά με τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 31/12/2002 : α) Εκτιμάται από την εταιρεία ότι, οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη, δεν κρίνονται ανεπίδεκτες εισπράξεως, β) οι αποσβέσεις που δεν διενεργήθηκαν αφορούν πάγια που βρίσκονται σε αδράνεια. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα εξόδων εγκατάστασης, αφορούν σε θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριμένα σε χρήσεις αυτών προ της εντάξεώς τους στον Όμιλό μας και θα τακτοποιηθούν λογιστικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.


Άλλωστε, με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα αναδειχθούν όλες οι κρυμμένες υπεραξίες των Εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες, κατά την εκτίμησή μας, είναι σημαντικές και θα βελτιώσουν θεαματικά την αποτύπωση της εταιρικής μας περιουσίας.