Ανακοίνωση: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου_28.04.2020

Ανακοίνωση: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου_28.04.2020

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α’/30.3.2020), η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2020 που είχε ανακοινωθεί στις 16.03.2020 ως εξής:


 Δημοσίευση α) των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, β) της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και γ) των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018) στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bitros.gr καθώς και του Χ.Α. www.helex.gr ή www.athexgroup.gr:


 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιπες ημερομηνίες όπως έχουν γνωστοποιηθεί στην παραπάνω από 16.03.2020 Ανακοίνωση.


Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.