Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις_16.04.2020

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις_16.04.2020

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης του από 08/05/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των εταιρειών ειδικού σκοπού PIRAEUS SNF DAC, εκπροσωπούμενης από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., και CAIRO NO.3 εκπροσωπούμενης από την EUROBANK ERGASIAS (οι Πιστωτές).


Δυνάμει του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ.


Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 15/04/2020 τελική Πρόταση Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, που υπεβλήθη από τους Πιστωτές.


Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill), βάσει της οποίας αναστέλλονται δικαιώματα των Τραπεζών, που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ., μετατέθηκε έως την 30.06.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί


Τέλος, η διάρκεια ισχύος του MoU παρατάθηκε μέχρι την 30.06.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των Πιστούχων, όποια εκ των δύο ανωτέρω ημερομηνιών προηγηθεί.


Ασπρόπυργος, 16 Απριλίου 2020