Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2020_16.03.2020

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2020_16.03.2020

Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020:


Δημοσίευση α) των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, β) της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και γ) των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018) στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bitros.gr καθώς και του Χ.Α. www.helex.gr ή www.athexgroup.gr:


Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:


Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019. 


Δημοσίευση των εξαμηνιαίων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων, της  εξαμηνιαίας  Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στοιχείων και Πληροφοριών  της περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020 στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Χ.Α.:  


Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 (ενδεικτική ημερομηνία).


Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.