ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ: Απάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς_19.12.2019

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ: Απάντηση σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς_19.12.2019

Κατόπιν ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικών με την από 09/05/2019 ανακοίνωση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) προς το επενδυτικό κοινό, η οποία αναφέρεται στην υπογραφή του από 8 Μαΐου 2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της  -κατά 100% θυγατρικής της- εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και HSBC FRANCE – Κατάστημα Αθηνών (οι Τράπεζες), με αντικείμενο τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των Πιστούχων, και συγκεκριμένα την απόσχιση από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (ο Εταιρικός Μετασχηματισμός), καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων (η Αναχρηματοδότηση), η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το νόμο, για τα ακόλουθα:


α) Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στο MoU συνεχίζονται εντατικά και με καλή πίστη, χωρίς, όμως, να έχει προκύψει μέχρι τούδε οριστική συμφωνία για τους όρους του Εταιρικού Μετασχηματισμού και της Αναχρηματοδότησης.


β) Ο συνδυασμός Εταιρικού Μετασχηματισμού και Αναχρηματοδότησης συνιστά ένα πολύπτυχο και σύνθετο εγχείρημα, στο οποίο προσθέτει πολυπλοκότητα ο μεγάλος αριθμός των συμβαλλομένων. Συνεπώς, οιαδήποτε πρόβλεψη για το χρόνο επίτευξης της οριστικής συμφωνίας είναι εξ αντικειμένου επισφαλής.


γ) Η ισχύς της Συμφωνίας Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill Agreement), που περιλαμβάνετο στο MoU, βάσει της οποίας αναστέλλονται δικαιώματα των Τραπεζών, που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ., έχει παραταθεί μέχρι 31/12/2019, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη αιτηθεί την περαιτέρω παράτασή της έως 30/06/2020. 


Για οποιαδήποτε αξιόλογη εξέλιξη θα ενημερώσουμε εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.