Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2006_28.08.2006

Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2006_28.08.2006

Η βελτίωση των συνθηκών στη διεθνή αγορά του χάλυβα, που έχει ως χρονική αφετηρία το Μάρτιο του τρέχοντος έτους και χαρακτηρίζεται -κυρίως- από την εκτόξευση των τιμών ακόμη και πέραν των υψηλών επιπέδων του 2004, οδήγησε τις μεταλλουργικές επιχειρήσεις του Ομίλου σε εξαιρετικές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, διαμορφώνοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου σε επίπεδα εφάμιλλα των ιστορικά υψηλοτέρων.


Συγκεκριμένα:

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 84,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,7% έναντι των 69,2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2005.

Το μικτό κέρδος, ανήλθε σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ του 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 57%, ενώ ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 3,6 μονάδες και διαμορφώθηκε σε 15,9% έναντι 12,3% του 2005.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 8,3 εκατ. ευρώ το 2006 από 3,9 εκατ. ευρώ του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 114%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ του 2005, καταγράφοντας θεαματική αύξηση της τάξεως του 300%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα περίπου κατά 600%. Σημειωτέον ότι τα κέρδη προ φόρων του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους είναι σχεδόν τριπλάσια των αντιστοίχων κερδών του συνόλου του 2005, ενώ τα κέρδη μετά φόρων είναι περίπου τα ίδια με αυτά του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2004, έτους, τα αποτελέσματα του οποίου είχαν χαρακτηρισθεί άκρως εξαιρετικά και πολύ δύσκολα επαναλήψιμα.


Η αύξηση των πωλήσεων και η συνακόλουθη αύξηση των αποθεμάτων (κατά 20%) και των απαιτήσεων (κατά 23%) είχε, βεβαίως, ως αποτέλεσμα και την αύξηση των υποχρεώσεων (κατά 16%). Παρά ταύτα ο λόγος EBITDA προς τόκους διαμορφώθηκε στο απολύτως ικανοποιητικό επίπεδο του 3,0.


Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες της διοίκησης του Οµίλου για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών αποδίδουν καρπούς, µε αποτέλεσµα τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης να διαμορφωθούν στα επίπεδα του 8,8% επί των πωλήσεων έναντι 10,2% του 2005.


Σημειώνεται, τέλος, ότι η καθαρή θέση του Ομίλου, ανήρχετο την 30.06.2006 σε 61,0 εκατ. ευρώ (έναντι 59,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2005), διαμορφώνοντας τη λογιστική αξία της μετοχής σε 3,77 ευρώ.


Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, σε συνδυασμό, αφενός, με τη διατήρηση της κερδοφορίας και κατά το τρίτο τρίμηνο και, αφετέρου, με τις προσδοκίες για σταθερότητα των διεθνών τιμών του χάλυβα κατά το τέταρτο τρίμηνο, δικαιολογούν αισιοδοξία για το συνολικό αποτέλεσμα του τρέχοντος έτους.