Ανακοίνωση_30.03.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της εταιρίας ότι, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της απ.118-23/03/2006 της Ε.Λ.Τ.Ε. και της από 24/03/2006 ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διενεργήθηκαν αναμορφώσεις σε ορισμένα κονδύλια των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (συνοπτική αναφορά στην υπ` αριθ. 10 σημείωση των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών των δημοσιευμένων ετήσιων ενοποιημένων και μη στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 01/01-31/12/2005 και αναλυτική αναφορά στην υπ` αριθ. 27 σημείωση των σημειώσεων των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2005). Πιο συγκεκριμένα έγιναν διορθώσεις σε κονδύλια του Ισολογισμού των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (Περιουσιακά στοιχεία, Ίδια κεφάλαια και Υποχρεώσεις) του ομίλου και της εταιρίας της 31/03/2005, της 30/06/2005 και της 30/09/2005. Επίσης, έγινε αναδιατύπωση της κατάστασης ταμειακών ροών της χρήσης του 2004 κατ` εφαρμογή του ΔΛΠ 7. Η αναδιατύπωση οφείλεται στην αναδιάταξη των τόκων που κατεβλήθησαν στη χρήση του 2004 από τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.