Συγχωνεύσεις εταιρειών του ομίλου_21.12.2005

Συγχωνεύσεις εταιρειών του ομίλου_21.12.2005

Σε σημαντικές μεταβολές της δομής του Ομίλου προχωρεί η Διοίκηση της ΜΠΗΤΡΟΣ συγχωνεύοντας νομικά πρόσωπα με ομοειδείς ή παραπλήσιες δραστηριότητες.


Η σημαντικότερη, πάντως, μεταβολή επέρχεται με τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των δύο βασικών και μεγαλυτέρων εταιρειών του Ομίλου, της εισηγμένης ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Συγχωνεύονται, επίσης, οι δύο εταιρίες του Ομίλου, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των προϊόντων και των υπηρεσιών του οπλισμού του σκυροδέματος (ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – Αθήνα και ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – Θεσσαλονίκη), λόγω ομοειδούς αντικειμένου καθώς και οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ανάπτυξης ακινήτων (ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ), επίσης λόγω ομοειδούς αντικειμένου.


Συγκεκριμένα:


1. Τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., Μπήτρος Μεταλλουργική Θεσσαλίας Α.Ε.Β.Ε. και Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές Α.Τ.Ε.Β.Ε., από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31/12/2005, αποφάσισαν τα Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών σε συνεδριάσεις τους στις 21/12/2005.


2. Τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας Μπήτρος Αντισεισμικός Οπλισμός Σκυροδέματος Α.Β.Ε.Τ.Ε. από τη Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος Α.Β.Ε.Τ.Ε., με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31/12/2005, αποφάσισαν τα Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών σε συνεδριάσεις τους στις 22/12/2005.


3. Τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. από τη Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε., αποφάσισαν τα Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών σε συνεδριάσεις τους στις 22/12/2005. Η ημερομηνία της απορρόφησης θα αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εν λόγω εταιρειών που θα συγκληθούν εντός του Α’ 6μηνου του 2006.


Στόχο των μεταβολών αυτών αποτελεί η απλούστευση της δομής του Ομίλου με τον περιορισμό των νομικών προσώπων, που τον απαρτίζουν, η διευκόλυνση και βελτίωση της διαχείρισης των επί μέρους δραστηριοτήτων του, η εκμετάλλευση συνεργιών, ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού -ιδιαίτερα στο ανώτερο και ανώτατο διοικητικό επίπεδο.


Επιπλέον, η απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ συνδέει άμεσα την εισηγμένη με τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου, προσδίδει σ’ αυτήν -ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και μητρική εταιρεία του Ομίλου- ένα σημαντικό μέγεθος και δημιουργεί αξιόλογες οικονομίες κλίμακος.


Οι επιλογές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης του Ομίλου, που έχει ως στόχο την αφομοίωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης των επεκτατικών επιχειρηματικών κινήσεων της προηγούμενης περιόδου αλλά και τον περιορισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους.