Γνωστοποίηση αποφάσεων_06.03.2003

Γνωστοποίηση αποφάσεων_06.03.2003

Βάσει της Απόφασης ΕΚ 5/204 Αρθρο 4 παρ. 1δ σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής – Δ/νση Εμπορίου, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας «Νικ. Κιολεϊδης ΑΕΒΕ». Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.296.243 € με έκδοση 432.081 μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € με τιμή έκδοσης 20,37618 € ανά μετοχή.


Στην προαναφερθείσα αύξηση δεν συμμετείχε η Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ. Ως εκ τούτου το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία «Νικ. Κιολεϊδης ΑΕΒΕ» μειώθηκε από 30,0% (1.171.728 € επί συνόλου 3.905.757 € ή 390.576 μετοχές επί συνόλου 1.301.919 μετοχών) σε 22,525% (1.171.728 € επί συνόλου 5.202.000 € ή 390.576 μετοχές επί συνόλου 1.734.000 μετοχών).

Στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ της 31/12/2002 στην ενοποίηση της χρήσης του 2002 περιλαμβάνεται η εταιρία «Νικ. Κιολεϊδης ΑΕΒΕ», με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης με ποσοστό 22,525% (όπως αναφέρεται και στις σημειώσεις του ισολογισμού) ενώ στην ενοποίηση της χρήσης του 2001 περιλαμβάνεται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με ποσοστό 30,0%.