Ακύρωση ιδίων μετοχών_19.09.2005

Ακύρωση ιδίων μετοχών_19.09.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 27/06/2005 και σε υλοποίηση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της 24/06/2005 για απόκτηση ιδίων μετοχών, για το χρονικό διάστημα από 11/07/2005 έως και 15/09/2005 αποκτήθηκαν συνολικά σαράντα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα ίδιες μετοχές (40.280) με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και επτά λεπτά (2,07) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,25% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας (16.189.988).


Επίσης, γνωστοποιείται ότι η εταιρία μέχρι και την 15/09/2005 κατέχει συνολικά σαράντα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (40.280) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και επτά λεπτά (2,07) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,25% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας (16.189.988).