Ακύρωση ιδίων μετοχών_31.08.2005

Ακύρωση ιδίων μετοχών_31.08.2005

Από σήμερα, Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2005, παύει η διαπραγμάτευση 1.526.620 μετοχών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


Με την ανωτέρω απόφαση ολοκληρώνεται η υλοποίηση της απόφασης ακύρωσης ιδίων μετοχών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2005, η οποία προέβλεπε την ακύρωση 1.526.620 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2.305.196,20 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.


Η απόκτηση των μετοχών πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 3/9/2001 – 3/2/2004 και η συνολική αξία κτήσης τους ανήλθε σε € 4.003.285,31.


Το μετοχικό κεφάλαιο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε € 24.446.881,88 και ο συνολικός αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε 16.189.988 έναντι 17.716.608 μετοχές.


Κύριος γνώμονας κατά την λήψη της απόφασης ακύρωσης των μετοχών, υπήρξε η ενίσχυση της ωφέλειας των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, με την μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 9% περίπου επιτυγχάνεται η βελτίωση της απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας και η ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.


Η διοίκηση του Ομίλου, ανταποκρινόμενη έμπρακτα στην εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, θα συνεχίσει με συνέπεια την εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού επιδιώκοντας την συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των μετόχων.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E., κα Μάρθα Στεφανοπούλου τηλ. 210 5509000