Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π._30.06.2005

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π._30.06.2005

Ο όμιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2005 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.):


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31,4 εκατομμύρια ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 5,4 εκατομμύρια ευρώ, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.


Παρ’ ότι τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται απολύτως ικανοποιητικά, αδικούνται συγκρινόμενα με εκείνα του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2004, έτους, κατά το οποίο επικράτησαν στη διεθνή αγορά του χάλυβα ακραία ευμενείς συνθήκες, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξευθούν σε ιλιγγιωδώς υψηλά επίπεδα, πολύ δύσκολα επαναλήψιμα.


Έτσι, τα βασικά αποτελεσματικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2005 παρουσιάζονται μειωμένα έναντι των ιδίων μεγεθών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου ως ακολούθως: ο κύκλος εργασιών κατά 5,3%, τα μεικτά κέρδη κατά 27,2%, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων κατά 30%, τα κέρδη προ φόρων κατά 44,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά 40%.


Η μείωση του κύκλου εργασιών πρέπει κυρίως να αποδοθεί, πρώτον, στο ότι στον κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2004 περιλαμβάνονται και έσοδα, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, από πώληση ακινήτου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, δεύτερον, στο ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2004 η κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου ευρίσκετο σε φάση πωλήσεων ενώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2005 σε φάση κατασκευής, και, τρίτον, στο ότι η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 εμφανίστηκε σχετικά μειωμένη έναντι της αντίστοιχης περυσινής, κατά βάση λόγω κακών καιρικών συνθηκών, οι οποίες περιόρισαν την οικοδομική δραστηριότητα.

Η μείωση του μεικτού κέρδους, η οποία παρέσυρε και τα υπόλοιπα αποτελεσματικά μεγέθη, οφείλεται, κυρίως, στη διόρθωση των διεθνών τιμών του χάλυβα, που επηρέασε άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών της εγχώριας αγοράς.

Είναι αναγκαίο, πάντως, να επισημανθεί ότι οι προσπάθειες της διοίκησης του οµίλου για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών απέδωσαν καρπούς, µε αποτέλεσµα τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης να διατηρηθούν στα ίδια σχεδόν επίπεδα.


Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η καθαρή θέση του Ομίλου, αποτυπωμένη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανήρχετο την 31.12.2004 σε 64,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 41,8 εκατομμυρίων ευρώ βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (αύξηση 55%).


Η αναμόρφωση της καθαρής θέσης του ομίλου βάσει των ΔΠΧΠ, σε συνδυασμό με την απόφαση ακύρωσης 1.526.620 μετοχών, που έλαβε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δημιουργούν λόγο χρηματιστηριακής προς λογιστική αξία της τάξης του 0,55, που μεταφράζεται σε λογιστική αξία μετοχής 3,80 ευρώ περίπου.