Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Δ.Σ. 27/06/2005)_27.06.2005

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Δ.Σ. 27/06/2005)_27.06.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 27/06/2005 απόφασή του, και σε εφαρμογή τής από 24/06/2005 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων για την απόκτηση Ιδίων Μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 11/07/2005 έως και 15/09/2005 θα προβεί σε αγορές κατά ανώτατο διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000) ιδίων μετο- χών, που αντιπροσωπεύουν είτε ποσοστό 1,30% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας (17.716.608) προ έγκρισης της διαγραφής των ιδίων μετοχών που κατέχει (1.526.620) είτε ποσοστό 1,42% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας (16.189.988) μετά έγκρισης της διαγραφής των ιδίων μετοχών που κατέχει (1.526.620), με ανώτατη τιμή τέσσερα (4) ευρώ και κατώτατη τιμή δύο (2) ευρώ, μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΙΓΜΑ – ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ