Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ. 24/06/2005)_25.06.2005

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ. 24/06/2005)_25.06.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 24/06/2005 ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που είναι δυνατόν να αγορασθούν ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ μετοχές (1.618.998), που αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ορίστηκε σε τέσσερα (4) Ευρώ η ανώτατη και σε δύο (2) Ευρώ η κατώτατη. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων διαχωριζόμενο σε δύο επιμέρους χρονικά διαστήματα: α) από τη λήψη της παρούσης απόφασης έως την 15.9.2005 θα γίνει αγορά μέχρι 230.000 μετοχές και β) από την 16.9.2005 έως και την 23.6.2006 η αγορά των υπολοίπων μετοχών. Επισημαίνεται ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 24/06/2005 αποφάσισε την διαγραφή 1.526.620 ιδίων μετοχών, που είχαν αγορασθεί τα έτη 2001 – 2004 βάσει παλαιοτέρων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να διαιρείται, μετά την διαγραφή, σε 16.189.988 κοινές ονομαστικές μετοχές.

 

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ