Δελτίο Τύπου_24.06.2005

Σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. στην έδρα της, στον Ασπρόπυργο Αττικής.


Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76% του μετοχικού κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.


Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση 1.526.620 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας κτήσεως € 4.003.285,31 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Με την ακύρωση αυτή ενισχύεται η αξία των μετόχων και αυξάνει η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, αφού μειώνεται ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας κατά 9% περίπου.


Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκ νέου αγορά εκ μέρους της εταιρείας ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου, σε τιμές μεταξύ 2 και 4 ευρώ.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2004, τονίσθηκε η εντυπωσιακή αύξηση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε € 141,9 εκατ. έναντι € 113,7 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 24,8%, γεγονός το οποίο αποδίδεται μεταξύ άλλων και στις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς χάλυβα διεθνώς.


Σε ότι αφορά το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων για τη χρήση 2004, ανήλθε σε € 27,8 εκατ. έναντι € 15,4 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση 81,0%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) το 2004 ανήλθε σε 19,6% έναντι 13,5% το 2003.


Ταυτόχρονα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 17,8 εκατ. για το 2004 από € 6,4 εκατ. το 2003, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 175,8%. Ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην διαμόρφωση του λειτουργικού αποτελέσματος είχαν οι προσπάθειες της διοίκησης για συγκράτηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, οι οποίες αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών.


Τα εντυπωσιακά λειτουργικά κέρδη που σημείωσε ο Όμιλος κατά την χρήση 2004 επηρέασαν καταλυτικά και τα υπόλοιπα μεγέθη αποτελεσμάτων, φτάνοντας μέχρι και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 7,7 εκατ., έναντι € 1,1 εκατ. το 2003, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 593,7%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 4,0 εκατ.


Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί, ότι εντός της χρήσης 2004 ο Όμιλος προχώρησε σε πρόσθετες αποσβέσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους € 3,87 εκατ. ευρώ.


Αναφερόμενος στους στόχους και τη στρατηγική του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάνος Μπήτρος είπε τα ακόλουθα:


“Το σημερινό τοπίο της αγοράς διαφέρει, βεβαίως, από αυτό της προηγούμενης χρονιάς -όπως ήταν, άλλωστε, ως ένα μεγάλο βαθμό, αναμενόμενο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ευμενείς συνθήκες του 2004 ήταν, πράγματι, ακραίες.


Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, βασική επιδίωξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, της Διοίκησης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της συνολικής λειτουργίας του Ομίλου.


Η εκπλήρωση της επιδίωξης αυτής προϋποθέτει την ενδυνάμωση και βελτιστοποίηση των δομών και των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης τόσο του Ομίλου όσο και των επί μέρους επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ αρχήν, εξετάζονται σενάρια ουσιαστικής αναδιάρθρωσης στην κατεύθυνση της συγκέντρωσης και της δημιουργίας νέων επιχειρησιακών δομών για κάθε μία από τις δραστηριότητες του Ομίλου με στόχο τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας με εκμετάλλευση συνεργιών και επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Ως πρώτο βήμα προωθείται η συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ και της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ.


Επιπλέον, υλοποιούνται προγράμματα λειτουργικού εξορθολογισμού και περιστολής δαπανών σε κάθε οικονομική μονάδα.

Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μας, ενώ επιχειρούμε την ενίσχυση των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων με ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεών μας με την αγορά και τον πελάτη».