Ανακοίνωση_07.04.2005

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και ο κ. Μπήτρος Παναγιώτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., βάσει του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. γνωστοποιούν τα ακόλουθα:


Στοιχεία υπόχρεου μετόχου: Μπήτρος Παναγιώτης του Ιωάννη.

Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στοιχεία Εταιρίας: Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.

Κατηγορία Μετοχών: Κοινές.

Είδος Συναλλαγής: Αγορά.

Επιδιωκόμενος Όγκος Συναλλαγών (Τεμάχια): 65.000

Χρονικό Διάστημα Διενέργειας Συναλλαγών: Από 04/04/2005 έως 30/04/2005

Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΣΙΓΜΑ ΑΕΠΕΥ