Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής_10.02.2003

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής_10.02.2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 10/12/2002 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 177.166,08 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 1,50 σε € 1,51.

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Κ2 – 16479/20-12-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο πόσο των € 26.752.078,08 διαιρούμενο σε 17.716.608 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,51.


Το Διοικητικό Συμβουλίου του Χ.Α.Α στη συνεδρίαση του της 28/01/2003 ενημερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση και τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.


Κατόπιν τούτου, από την 14/02/2003 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται με την νέα ονομαστική αξία € 1,51.