Η υψηλότερη κερδοφορία των τελευταίων ετών για τον όμιλο_24.02.2005

Η υψηλότερη κερδοφορία των τελευταίων ετών για τον όμιλο_24.02.2005

Ανταποκρινόμενη στους στόχους, που έθεσε στις αρχές του 2004, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ συνεχίζει να διαγράφει με επιτυχία την αναπτυξιακή της πορεία, παρουσιάζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων ετών.


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση του 2004 παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 24,8% ανερχόμενος στα 141,92 εκατομμύρια ευρώ, από 113,68 εκατομμύρια ευρώ το 2003.


Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 27,11 εκατομμύρια ευρώ για το 2004, από 14,84 εκατομμύρια ευρώ το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση 82,7%


Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αυτά ανήλθαν στα 17,74 εκατομμύρια ευρώ για το 2004, από 6,44 εκατομμύρια ευρώ το 2003, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 175,5%.


Τα κέρδη προ φόρων, μετά την αφαίρεση όσων αναλογούν στους μετόχους της μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν το 2004 σε 6,85 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 1,23 εκατομμυρίων ευρώ το 2003, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 455,2%. Για τη πληρέστερη εκτίμηση του ως άνω αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε κατά το 2004 πρόσθετες αποσβέσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 3,87 εκατομμυρίων ευρώ.


Οι ευμενείς συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά του χάλυβα διεθνώς, καθώς και η στρατηγική διεύρυνσης των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, που εφαρμόζει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια, είναι οι παράγοντες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο, συνέβαλαν στην αύξηση των μεγεθών, που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα χρήσης του 2004, ενώ θετική είναι και η συμβολή του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων.


Έχοντας εκπληρώσει τις προσδοκίες για διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η διοίκηση εκφράζει την αισιοδοξία της, ότι η πορεία ανάπτυξης του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ θα συνεχιστεί.