Δελτίο Τύπου: Ομολογιακά δάνεια 64,5 εκ. ΕΥΡΩ σύνηψε η ΜΠΗΤΡΟΣ_21.12.2004

Δελτίο Τύπου: Ομολογιακά δάνεια 64,5 εκ. ΕΥΡΩ σύνηψε η ΜΠΗΤΡΟΣ_21.12.2004

Στην υπογραφή έκδοσης τριών κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 64.500.000 ευρώ προχώρησε σήμερα ο Όμιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Πιο συγκεκριμένα υπογράφηκε η έκδοση των ακολούθων:


1. Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 16.125.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

2. Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 32.250.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ.

3. Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 16.125.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ.


Συνδιοργανωτές των δανείων είναι η Εθνική Τράπεζα, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και η Εμπορική Τράπεζα. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών ανέλαβε η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Ομολογιούχοι δανειστές είναι, για το σύνολο των δανείων ποσού 64.500.000 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η Εμπορική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα Αττικής, η Alpha Τράπεζα και η Λαϊκή Τράπεζα.


Το συνολικό ύψος των ομολογιακών δανείων είχε συμφωνηθεί αρχικώς να ανέλθει σε 60.000.000 ευρώ αλλά, λόγω υπερκάλυψης, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών, σε 64.500.000 ευρώ.


Ο Όμιλος εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων. Έχοντας διανύσει μια εξηκονταετή δυναμική πορεία ανάπτυξης έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ομίλους στην ελληνική αγορά κατεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων.


Με την έκδοση των κοινών ομολογιακών δανείων, ο Όμιλος προβαίνει σε μια κίνηση αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού των βασικών εταιρειών του, επιτυγχάνοντας τον περιορισμό –και, κυρίως, τον μακροπρόθεσμο έλεγχο- των χρηματοοικονομικών του δαπανών.


Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου, που έχει θέσει πρόσφατα σε εφαρμογή η ΜΠΗΤΡΟΣ, με στόχο τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του συνόλου των δραστηριοτήτων της. Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και ενέργειες δομικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης για την καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.