Ανακοίνωση ομολογιακού δανείου_21.12.2004

Ανακοίνωση ομολογιακού δανείου_21.12.2004

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι σήμερα, 21/12/2004, προχώρησε στην υπογραφή έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 16.125.000 (δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) πενταετούς διάρκειας. Επίσης, την ίδια ημέρα υπογράφηκαν οι εκδόσεις:


α) κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 32.250.000 (τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) πενταετούς διάρκειας για τη θυγατρική «Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ» με εγγυήτρια τη «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» και


β) κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 16.125.000 (δέκα έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) πενταετούς διάρκειας για τη θυγατρική «Μπήτρος Μεταλιμπέξ ΑΕΒΕ» με εγγυήτρια τη «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.».


Σκοπός των ανωτέρω δανείων είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού των εταιρειών.


Συνδιοργανωτές των δανείων είναι η Εθνική Τράπεζα, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και η Εμπορική Τράπεζα και εκπρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Ομολογιούχοι δανειστές είναι, για το σύνολο των δανείων ποσού € 64.500.000 (εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), η Εθνική Τράπεζα, η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η Εμπορική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα Αττικής, η Alpha Τράπεζα και η Λαϊκή Τράπεζα.


Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι το συνολικό ύψος των ομολογιακών δανείων θα ανερχόταν έως τα € 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια ευρώ) αλλά, λόγω υπερκάλυψης, με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε € 64.500.000 (εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ).