Ανακοίνωση ειδικού διαπραγματευτή_16.12.2004

Ανακοίνωση ειδικού διαπραγματευτή_16.12.2004

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, από τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 3/1/2005 κι εφεξής θα συνεχίσει η ειδική διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ. Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:


1. Η FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., θα καταβάλλει αμοιβή στην FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης ισχύει μέχρι 31/12/2005.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο ειδικός διαπραγματευτής, η FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ. έχει συνάψει σύμβαση με έναν από τους κυρίους μετόχους της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., τον κύριο Παναγιώτη Μπήτρο, δυνάμει της οποίας προβλέπεται αφ ενός η υποχρέωση του κυρίου Παναγιώτη Μπήτρου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στο Χ.Π.Α. και αφετέρου η υποχρέωση του κ. Παναγιώτη Μπήτρου να αγοράζει μετοχές από τον Ειδικό Διαπραγματευτή σε τρέχουσες τιμές κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω η σύμβαση του Ειδικού Διαπραγματευτή με τον κύριο Παναγιώτη Μπήτρο προβλέπει τη συμμετοχή του στα κέρδη / ζημίες που θα πραγματοποιεί κατ’ έτος η FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ από τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, και η οποία έχει επικουρικό και μειοψηφικό χαρακτήρα.