Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχου_09.11.2004

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχου_09.11.2004

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον μέτοχο της εταιρίας μας, EUROPEAN STEEL SA, ότι:

 

Το δικαίωμα ψήφου της εταιρίας European Steel SA, μετόχου της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε κατά ποσοστό 28,414% με δικαίωμα ψήφου 26,721%, την 09/11/2004, μετά από την άρση ενεχύρασης, που παρέχει δικαιώματα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των Κινητών Αξιών, τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά 1,693% και διαμορφώθηκε σε 28,414%.