ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ: Εντυπωσιακά αυξημένη η κερδοφορία του ομίλου_08.10.2004

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ: Εντυπωσιακά αυξημένη η κερδοφορία του ομίλου_08.10.2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σημειώνει κατά το 2004 τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εντυπωσιακές αυξήσεις των θεμελιωδών μεγεθών της, που αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου:


Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 22,3% ανερχόμενος στα 105,39 εκατομμύρια ευρώ, από 86,15 εκατομμύρια ευρώ το 9μηνο του 2003.


Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 22,5 εκατομμύρια ευρώ το 9μηνο του 2004 από 11,4 εκατομμύρια ευρώ το 9μηνο του 2003, παρουσιάζοντας αύξηση 98,2%.


Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυτά ανήλθαν στα 15,74 εκατομμύρια ευρώ για το 9μηνο του 2004 από 5,3 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 196,4%.


Τα κέρδη προ φόρων μετά τα δικαιώματα της μειοψηφίας στο 9μηνο του 2004 ανέρχονται σε 6,80 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 782 χιλιάδων ευρώ του ιδίου διαστήματος πέρσι, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 769,8%. Αξίζει, μάλιστα να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν και έκτακτες προβλέψεις ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.


Σημαντικές βελτιώσεις αποτυπώνονται και στα μεγέθη του ισολογισμού. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ιδιαίτερα η μείωση των υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 10,2 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.


Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2004 απορρέουν, κυρίως, από τις ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα.


Παράλληλα όμως, στηρίζονται και στην καρποφορία της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, όπως υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού σχεδιασμού των τελευταίων χρόνων.


Κεντρικός άξονας της επιτυχίας αυτής, είναι η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου όσον αφορά στην αγορά σιδήρου και χάλυβα -καθώς την παραδοσιακή εμπορία συμπληρώνει η παραγωγή-, αλλά και η διάθεση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών οπλισμού σκυροδέματος καθώς και του πρωτοποριακού αντισεισμικού οπλισμού «ΘΩΡΑΞ», που αποτελεί παγκόσμια καινοτομία του Ομίλου.


Επιπλέον, η εξάπλωση του δικτύου διανομής στην αγορά της Βορείου Ελλάδος μέσω του steel service centre στη Θεσσαλονίκη, αποφέρει σημαντικά μερίδια αγοράς, που συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η δραστηριοποίηση του Ομίλου στις κατασκευές, διευρύνει το πεδίο της επιχειρηματικής του δράσης και ενεργοποιεί περαιτέρω τη δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων μεταλλουργίας σε ίδια έργα.


Με βάσιμες προσδοκίες για διατήρηση της κερδοφορίας στα ήδη διαμορφωμένα υψηλά επίπεδα για το σύνολο της χρήσης 2004, η διοίκηση του ομίλου εκφράζει την αισιοδοξία της ότι κατά τη χρονιά αυτή θα καταγραφούν σημαντικές επιτυχίες, δημιουργώντας στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.