ΜΠΗΤΡΟΣ: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα αποτελέσματα_09.08.2004

ΜΠΗΤΡΟΣ: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα αποτελέσματα_09.08.2004

Επταπλασιάστηκαν τα κέρδη του ομίλου εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ το α’ εξάμηνο του 2004 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, ανερχόμενα, προ φόρου εισοδήματος και μετά την αφαίρεση της αναλογίας της μειοψηφίας, σε 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι το ποσό αυτό, το οποίο συνιστά το καλύτερο εξαμηνιαίο αποτέλεσμα των τελευταίων ετών, προκύπτει μετά την πραγματοποίηση και έκτακτων προβλέψεων ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών), η βελτίωση είναι ακόμη θεαματικότερη (9,14 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2004 έναντι 677 χιλιάδων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2003).


Η σημαντική βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων του ομίλου αντανακλά, αφενός, την κατά 26,2% αύξηση των πωλήσεων, από 56 εκ. ευρώ το 2003 σε 71 εκ. ευρώ το 2004, και, αφετέρου, την ουσιαστική διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου (25,2% το 2004 έναντι 15,9% το 2003). Αξιόλογη είναι, επίσης, και η μείωση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες (περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών) ανήλθαν στο 12,3% επί των πωλήσεων έναντι 14,7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2003.


Τα αποτελέσματα πρέπει να αποδοθούν, πρωτίστως, στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στην διεθνή αγορά του χάλυβα. Οι συνθήκες αυτές χαρακτηρίζονται, κυρίως, από τη διαρκή αύξηση των τιμών, η οποία οδηγεί σε ανατίμηση των αποθεμάτων και, κατά συνέπεια, διεύρυνση των μεικτών περιθωρίων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων του ομίλου. Επιπλέον, όμως, των συνθηκών της διεθνούς αγοράς, στα αποτελέσματα αποτυπώνεται, επίσης, και η απόδοση της στρατηγικής της γεωγραφικής και προϊοντικής επέκτασης καθώς και της καθετοποίησης, που υλοποιεί ο όμιλος τα τελευταία χρόνια.


Τέλος, όσον αφορά στις προβλέψεις, οι οιωνοί της αγοράς παραμένουν ευνοϊκοί, καθιστώντας βάσιμες τις προσδοκίες για διατήρηση των αποτελεσμάτων σε ικανοποιητικά επίπεδα και κατά το δεύτερο εξάμηνο.