Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία “ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε” σας γνωστοποιεί ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/06/2004 εξελέγει παμψηφεί το νέο Δ.Σ. με διετή θητεία της εταιρίας το οποίο απαρτίζουν οι εξής:


1. Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, εκτελεστικό μέλος

2. Πελαγία σύζ. Π. Μπήτρου, εκτελεστικό μέλος

3. Ιωάννης Π. Μπήτρος, εκτελεστικό μέλος

4. Γεώργιος Κ. Μπήτρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, μη εκτελεστικό μέλος

6. Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Κωνσταντίνος Σ. Καστρινάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Σύμφωνα με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 30/06/2004 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της εταιρίας και εκλέχθηκαν ομόφωνα:


1. Ως Πρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Ι. Μπήτρος

2. Ως Αντιπρόεδρος η κ. Πελαγία συζ. Παναγιώτου Μπήτρου

3. Ως Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Π. Μπήτρος

4. Ως Μέλος ο κ. Γεώργιος Κ. Μπήτρος

5. Ως Μέλος ο κ. Κων/νος Φ. Καλαβρός

6. Ως Μέλος ο κ. Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος

7. Ως Μέλος ο κ. Κων/νος Σ. Καστρινάκης