Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών_18.10.2001

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών_18.10.2001

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την από 17 Οκτωβρίου 2001 απόφασή του, θα προβεί σε αγορές έως 600.000 ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 25 Οκτωβρίου 2001 έως 29 Ιανουαρίου 2002, με ανώτατη τιμή αγοράς 7 ΕΥΡΩ και κατώτατη 2 ΕΥΡΩ, σε εκτέλεση απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001, στην οποία αποφασίσθηκε η αγορά έως 1.770.660 ιδίων μετοχών (10% επί του συνόλου των μετοχών), εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών και εντός του ανωτέρω εύρους τιμών αγοράς