Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_25.10.2001

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τις από 16/07/2001 και 11/10/2001 αποφάσεις του, και σε εφαρμογή της από 29/06/2001 απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 24/07/2001 μέχρι και 24/10/2001 αγοράστηκαν πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (579.880) ίδιες μετοχές επί συνόλου 17.716.608 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,27% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης 2,24757 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρία μέχρι και την 24/10/2001 κατέχει συνολικά πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσιες ογδόντα (579.880) μετοχές, δηλαδή ποσοστό 3,27%.