Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_09.07.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την από 28/06/2002 απόφαση του Δ.Σ. και σε εφαρμογή της από 28/06/2002 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2002 μέχρι και 20/06/2003 θα προβεί σε αγορές κατ΄ ανώτατο 540.030 ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,05% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, με ανώτατη τιμή 7 ευρώ και κατώτατη τιμή 2 ευρώ, μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών FORTIUS FINANCE, EFG EUROBANK, ΣΙΓΜΑ.