Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_10.10.2001

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της από 16 Ιουλίου 2001 απόφασής του, για την αγορά έως 532.000 ιδίων μετοχών στο χρονικό διάστημα από 24 Ιουλίου έως 24 Οκτωβρίου 2001, θα προβεί επιπλέον σε συμπληρωματικές αγορές 100.000 ιδίων μετοχών, ώστε συνολικά το ποσό ιδίων μετοχών για το ανωτέρω διάστημα θα ανέλθει σε μέγιστο αριθμό έως 632.000, με ανώτατη τιμή αγοράς 7 ΕΥΡΩ και κατώτατη 2 ΕΥΡΩ. Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν σε εκτέλεση απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001, στην οποία αποφασίσθηκε η αγορά έως 1.770.660 ιδίων μετοχών (10% επί του συνόλου των μετοχών), εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών και εντός του ανωτέρω εύρους τιμών αγοράς.