Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_09.07.2002

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2002 ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920. Ο ανώτερος αριθμός των μετοχών που είναι δυνατόν να αγορασθούν θα ανέλθει σε 540.030 που αντιπροσωπεύει το 3,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η τιμή αγοράς ορίσθηκε σε 7 ευρώ η ανώτατη και 2 ευρώ η κατώτατη. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επισημαίνεται ότι, βάσει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/06/2001 για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από 24/07/2001 μέχρι και 20/06/2002 αγοράσθηκαν 1.231.630 ίδιες μετοχές επί συνόλου 17.716.608 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,95% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.