Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_04.07.2001

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/2001, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920. Ο ανώτερος αριθμος των μετοχών που είναι δυνατόν να αγορασθούν θα ανέλθει σε 1.771.660 που αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η τιμή αγοράς ορίσθηκε σε 7 ευρώ η ανώτατη και σε 2 ευρώ η κατώτατη. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίσθηκε σε 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.