Απόσπασμα πρακτικού αποφάσεων τακτικής Γ.Σ._14.07.2021

Απόσπασμα πρακτικού αποφάσεων τακτικής Γ.Σ._14.07.2021