Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα_14.07.2021

Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα_14.07.2021