Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών_10.07.2007

Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών_10.07.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ‘‘Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ‘‘ ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 05/07/2007 απόφασής του για πώληση κατ’ ανώτατο αριθμό εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά (614.137) ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2007 έως 31/10/2007 με κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής το ποσό των τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (4,30 €), η Εταιρεία κατά τη συνεδρίαση της 10/07/2007 του ΧΑ προέβη σε πώληση διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000) ιδίων μετοχών με τη μέθοδο της προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) με τιμή πώλησης τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40 €) ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή κτήσης των προαναφερθέντων ιδίων μετοχών είναι δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2,34 €) ανά μετοχή.