Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ. 29/06/2007)_18/07/2007

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Γ.Σ. 29/06/2007)_18/07/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 29/06/2007 ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που είναι δυνατόν να αγορασθούν ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (1.004.861) μετοχές, που αντιπροσωπεύει το 6,21% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ορίστηκε σε έξι (6,00) Ευρώ η ανώτατη και σε τρία Ευρώ (3,00) η κατώτατη. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίστηκε από την 01/11/2007 έως την 27/06/2008.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ