Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_24.09.2020

Ανακοίνωση περί επιχειρηματικών εξελίξεων_24.09.2020

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «η Εταιρία»), σε συνέχεια της από 24.09.2020 Ανακοίνωσης, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 24.09.2020 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ») και της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΣΙΔΜΑ») το συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων (στο εξής «η Σύμβαση Μεταβίβασης»), δυνάμει του οποίου η μεταβιβάζουσα ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην ΣΙΔΜΑ τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας (εφεξής τα «Περιουσιακά Στοιχεία») προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ την 25η Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, και με τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο που ορίστηκε σε συνολικό ποσό € 8.005.571,80, ήτοι € 2,35766154476769 ανά μετοχή.


Η καθαρή θέση των Περιουσιακών Στοιχείων κατά την 31.12.2019 αποτιμήθηκε στο ποσό των 9.502.643,48€ βάσει της από 27/04/2020 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥ-ΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και λόγω της συνέχισης της επιχειρημα-τικής δραστηριότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ μετά την 31.12.2019, διαμορφώθηκε την 31.08.2020 σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22.09.2020 λογιστική κατάσταση της ελε-γκτικής εταιρίας Grant Thornton.


Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την με-ταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και την διαδικασία του ως άνω συμφωνητικού, μέχρι τις [23 Ιανουαρίου] 2021.


Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ θα προχωρήσει σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και την έκδο-ση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) νέων μετοχών (εφεξής «οι Νέες Μετοχές») υπέρ της μεταβιβάζουσας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ως αντάλλαγμα για την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων. Οι Νέες Μετο-χές θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου, όπως θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση.