Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2018_22.03.2018

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2018_22.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


23 Μαρτίου 2018


Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτός ισχύει σήμερα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018:


Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017         


 Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)


Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2017       


 Την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.helex.gr ή athexgroup.gr.


 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων


 Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ


 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017.


Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2018 & Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών Οικονομικών Καταστάσεων 01.01-30.06.2018


 Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 (ενδεικτική ημερομηνία).


 Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.