Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2017_10.04.2017

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2017_10.04.2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα  4.1.2(β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017.


Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016:


 Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)


Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2016:          


Την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.helex.gr ή www.athexgroup.gr .


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:


Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2016.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 30.06.2017 (ενδεικτική ημερομηνία):


Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017


Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.


Ασπρόπυργος, 11 Απριλίου 2017