Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2013_25.03.2013

Ανακοίνωση: Οικονομικό ημερολόγιο 2013_25.03.2013

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2.(β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013:


Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)


Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2012


Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013, οι ετήσιες ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.ase.gr


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων


Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2012.


Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.